Biuro oferuje wyceny:

  • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe)
  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, rolne, leśne, komercyjne)
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynki mieszkalne, usługowe)
  • nieruchomości komercyjnych (biurowe, magazynowe, handlowe, przemysłowe)
  • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność)

Wykonujemy wyceny dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, a także dla banków oraz organów administracji publicznej.

Wyceny sporządzamy głównie w przypadku zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (banku), określenia ceny kupna-sprzedaży, określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Sporządzane operaty szacunkowe spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe.